ارزیابی رضایت مشتریان

ارزیابی رضایت مشتریان در سازمان با متدولوژي ۹ گانه تحقيق طرح‌ريزي شده است.

براساس اين روش کارشناسان ما منطبق با نياز صنايع گوناگون اعم از توليدي‌ يا خدماتي، پس از طي مراحل تحقيق از جمله تعيين روش جمع‌آوری اطلاعات، حجم نمونه‌ و ساير مراحل، ابزار مناسبي را متشکل از مؤلفه‌هاي رضايت مشتريان طراحي مي‌نمايند. سپس با اطمينان از پايايي و روايي آن به جمع‌آوري گسترده‌ اطلاعات از جامعه هدف مي‌پردازند. پس از جمع‌آوري اطلاعات، شرکت‌ها مي‌توانند انتظار داشته باشند طي گزارش تحليلي و آماري، ميزان رضايت مشتريان آن‌ها در هر يک از مؤلفه‌ها مشخص شده و اهميت هر يک از نگاه مشتريان تبيین گردد. همچنين در نهايت به صورت ويژه‌اي اولويت‌هاي اقدام اصلاحي به آ‌‌‌‌‌ن‌ها پيشنهاد می‌گردد. مشاوره ارزيابي رضايت مشتريان مي‌تواند مبناي تحقيقاتي همچون پيگيري مشتريان و ريشه‌يابي علل و عوامل نارضايتي مشتريان قرار گيرد.

براساس نتايج آماري بدست آمده از ارزيابي رضايت مشتريان، مي‌توان گزارشات آنلاين، روزانه، هفتگي و ماهانه در قالب نرم افزار گزارش‌دهي به کارفرما ارائه نمود.

ارزیابی رضایت کارکنان

رضایت کارکنان نشان‌دهنده سطحی است که افراد از شغل خود راضی هستند و آن را دوست می‌دارند.

برخی افراد از کار خود لذت می‌برند و آن را به عنوان محور اصلی زندگی خود تلقی می نمایند و برخی از کار خود متنفرند و فقط به خاطر این که مجبورند، آن را انجام می‌دهند. با افزایش رضایت شغلی کارکنان، سطح خدمت‌رسانی به مشتریان بهبود می‌یابد و این امر باعث افزایش وفاداری مشتری و در نهایت افزایش سودآوری سازمان خواهد شد.

عوامل سازمانی، محیطی، فردی و ماهیت کار عوامل موثر بر رضایت کارکنان می‌باشد.

پژوهش در زمینه دلایل و پیامدهای مهم نگرش کارکنان در مورد رضایت شغلی یکی از جنبه‌های اصلی روان‌شناسی صنعتی – سازمانی است. به‌منظور اجرای طرح ارزیابی رضایتمندی کارکنان پس از تعریف مسئله و نیازسنجی از آن‌ها جهت شناسایی شاخص‌های موثر، به طراحی پرسشنامه پرداخته و پس از نهایی ساختن متدولوژی و اجرای نظرسنجی، نتایج تحلیلی به سازمان منعکس و راهکارهای بهبود رضایتمندی کارکنان ارائه می‌گردد.

شرکت بهینه کاوان بر مبنای مدل JDI به ارزیابی رضایتمندی کارکنان می­‌پردازد.

این مدل يکي از معتبرترين ابزارهای سنجش رضايت کارکنان است.

اين مدل براساس نظرات کارکنان از ۵ منظر، همکاران، شغل، پرداخت، سرپرستي و فرصت‌هاي پيشرفت رضایت پرسنل را ارزيابي مي‌نمايد.

فهرست