مطالعه رضایت مشتریان و کارکنان

ارزیابی رضایت مشتریان

ارزیابی رضایت مشتریان در سازمان با متدولوژی ۹ گانه تحقیق طرح‌ریزی شده است.

براساس این روش کارشناسان ما منطبق با نیاز صنایع گوناگون اعم از تولیدی‌ یا خدماتی، پس از طی مراحل تحقیق از جمله تعیین روش جمع‌آوری اطلاعات، حجم نمونه‌ و سایر مراحل، ابزار مناسبی را متشکل از مؤلفه‌های رضایت مشتریان طراحی می‌نمایند. سپس با اطمینان از پایایی و روایی آن به جمع‌آوری گسترده‌ اطلاعات از جامعه هدف می‌پردازند. پس از جمع‌آوری اطلاعات، شرکت‌ها می‌توانند انتظار داشته باشند طی گزارش تحلیلی و آماری، میزان رضایت مشتریان آن‌ها در هر یک از مؤلفه‌ها مشخص شده و اهمیت هر یک از نگاه مشتریان تبیین گردد. همچنین در نهایت به صورت ویژه‌ای اولویت‌های اقدام اصلاحی به آ‌‌‌‌‌ن‌ها پیشنهاد می‌گردد. مشاوره ارزیابی رضایت مشتریان می‌تواند مبنای تحقیقاتی همچون پیگیری مشتریان و ریشه‌یابی علل و عوامل نارضایتی مشتریان قرار گیرد.

براساس نتایج آماری بدست آمده از ارزیابی رضایت مشتریان، می‌توان گزارشات آنلاین، روزانه، هفتگی و ماهانه در قالب نرم افزار گزارش‌دهی به کارفرما ارائه نمود.

ارزیابی رضایت کارکنان

رضایت کارکنان نشان‌دهنده سطحی است که افراد از شغل خود راضی هستند و آن را دوست می‌دارند.

برخی افراد از کار خود لذت می‌برند و آن را به عنوان محور اصلی زندگی خود تلقی می نمایند و برخی از کار خود متنفرند و فقط به خاطر این که مجبورند، آن را انجام می‌دهند. با افزایش رضایت شغلی کارکنان، سطح خدمت‌رسانی به مشتریان بهبود می‌یابد و این امر باعث افزایش وفاداری مشتری و در نهایت افزایش سودآوری سازمان خواهد شد.

عوامل سازمانی، محیطی، فردی و ماهیت کار عوامل موثر بر رضایت کارکنان می‌باشد.

پژوهش در زمینه دلایل و پیامدهای مهم نگرش کارکنان در مورد رضایت شغلی یکی از جنبه‌های اصلی روان‌شناسی صنعتی – سازمانی است. به‌منظور اجرای طرح ارزیابی رضایتمندی کارکنان پس از تعریف مسئله و نیازسنجی از آن‌ها جهت شناسایی شاخص‌های موثر، به طراحی پرسشنامه پرداخته و پس از نهایی ساختن متدولوژی و اجرای نظرسنجی، نتایج تحلیلی به سازمان منعکس و راهکارهای بهبود رضایتمندی کارکنان ارائه می‌گردد.

شرکت بهینه کاوان بر مبنای مدل JDI به ارزیابی رضایتمندی کارکنان می­‌پردازد.

این مدل یکی از معتبرترین ابزارهای سنجش رضایت کارکنان است.

این مدل براساس نظرات کارکنان از ۵ منظر، همکاران، شغل، پرداخت، سرپرستی و فرصت‌های پیشرفت رضایت پرسنل را ارزیابی می‌نماید.

گالری
خدمات مشاوره و آموزش
فهرست