ارزیابی رضایت کارکنان

رضایت کارکنان نشان دهنده سطحی است که افراد از شغل خود راضی هستند و آن را دوست می‌دارند.

برخی افراد از کار خود لذت می‌برند و آن را به عنوان محور اصلی زندگی خود تلقی می نمایند و برخی از کار خود متنفرند و فقط به خاطر این که مجبورند، آن را انجام می‌دهند. با افزایش رضایت شغلی کارکنان، سطح خدمت‌رسانی به مشتریان بهبود می‌یابد و این امر باعث افزایش وفاداری مشتری و در نهایت افزایش سودآوری سازمان خواهد شد.

عوامل سازمانی، محیطی، فردی و ماهیت کار عوامل موثر بر رضایت کارکنان می‌باشد.

پژوهش در زمینه دلایل و پیامدهای مهم نگرش کارکنان در مورد رضایت شغلی یکی از جنبه‌های اصلی روان‌شناسی صنعتی – سازمانی است. به‌منظور اجرای طرح ارزیابی رضایتمندی کارکنان پس از تعریف مسئله و نیازسنجی از آن‌ها جهت شناسایی شاخص‌های موثر، به طراحی پرسشنامه پرداخته و پس از نهایی ساختن متدولوژی و اجرای نظرسنجی، نتایج تحلیلی به سازمان منعکس و راهکارهای بهبود رضایتمندی کارکنان ارائه می‌گردد.

شرکت بهینه کاوان بر مبنای مدل JDI به ارزیابی رضایتمندی کارکنان می­‌پردازد.

این مدل يکي از معتبرترين ابزارهای سنجش رضايت کارکنان است.

اين مدل براساس نظرات کارکنان از ۵ منظر، همکاران، شغل، پرداخت، سرپرستي و فرصت‌هاي پيشرفت رضایت پرسنل را ارزيابي مي‌نمايد.