ارزیابی رضایت مشتریان

ارزیابی رضایت مشتریان در سازمان با متدولوژي ۹ گانه تحقيق طرح‌ريزي شده است.

براساس اين روش کارشناسان ما منطبق با نياز صنايع گوناگون اعم از توليدي‌ يا خدماتي، پس از طي مراحل تحقيق از جمله تعيين روش جمع‌آوري اطلاعات، حجم نمونه‌ و ساير مراحل، ابزار مناسبي را متشکل از مؤلفه‌هاي رضايت مشتريان طراحي مي‌نمايند. سپس با اطمينان از پايايي و روايي آن به جمع‌آوري گسترده‌ اطلاعات از جامعه هدف مي‌پردازند. پس از جمع‌آوري اطلاعات، شرکت‌ها مي‌توانند انتظار داشته باشند طي گزارش تحليلي و آماري، ميزان رضايت مشتريان آن‌ها در هر يک از مؤلفه‌ها مشخص شده و اهميت هر يک از نگاه مشتريان تبيین گردد. همچنين در نهايت به صورت ويژه‌اي اولويت‌هاي اقدام اصلاحي به آ‌‌‌‌‌ن‌ها پيشنهاد می‌گردد. مشاوره ارزيابي رضايت مشتريان مي‌تواند مبناي تحقيقاتي همچون پيگيري مشتريان و ريشه‌يابي علل و عوامل نارضايتي مشتريان قرار گيرد.

براساس نتايج آماري بدست آمده از ارزيابي رضايت مشتريان، مي‌توان گزارشات آنلاين، روزانه، هفتگي و ماهانه در قالب نرم افزار گزارش‌دهي به کارفرما ارائه نمود.