ارزیابی محصول / خدمت پیش از عرضه به بازار 

پس از اتمام طراحی و ساخت محصول یا خدمت جدید و پیش از عرضه به بازار، می‌توان محصول یا خدمت مورد نظر را مورد ارزیابی قرار داد.

در این مقطع محصول یا خدمت ساخته‌شده و نهایی به مشتریان احتمالی عرضه‌شده و نظرات مشتریان احتمالی در خصوص آن سنجیده می‌شود.

در این مرحله با توجه به اینکه محصول یا خدمت مورد نظر، ساخته شده است، عموماً روش‌های فروش، روش جذب مشتریان، روش‌های ترویج و تبلیغ و سایر مواردی که به فروش محصول یا خدمت مذکور کمک کند، مورد سنجش قرار می‌گیرد.