آمیخته بازاریابی

آمیخته بازاریابی مجموعه‌ای از ابزارهای قابل کنترل بازاریابی که شرکت آن‌ها را در هم می‌آمیزد تا پاسخگوی بازار مورد هدف باشد.

این مبحث در بر گیرنده‌ی همه کارهایی است که شرکت می‌تواند انجام دهد تا بر میزان تقاضا اثر بگذارد.

این عوامل را می‌توان به چهار متغیر شناخته شده (۴P) طبقه‌بندی کرد. آن‌ها عبارت‌اند از:

  • محصول
  • قیمت
  • مکان عرضه
  • فعالیت‌های پیشبردی

منظور از آمیخته این است که بین این اجزا می‌بایست یک نگرش سیستمی و هماهنگ برقرار شود تا بتواند بر مشتری تأثیر گذارد.